Artikel
En analytisk og strategisk tilgang
Strategi
March 26, 2024

Når man bruger et bureau til sin kommunikation og interessevaretagelse skal man ikke købe standardløsninger. Man har krav på, at rådgivning og ydelser som minimum tager udgangspunkt i strategiske overvejelser om, hvad der bedst i situationen og for kunden.

Decisions strategimodel
Vores rådgivning tager udgangspunkt i vores strategimodel, der er baseret på mange års rådgivning samt forskning i, hvad der virker, når man laver en strategi. I vores model fokuserer vi først på afsenderen, hvor vi analyserer legitimitet, ressourcer og alliance-muligheder. Dernæst analyserer vi selve sagen – issuet – hvor forhold som timing, appelformer, gevinstmuligheder og forståelighed er elementer, der indgår. Endelig er det afgørende at analysere stakeholderlandskabet og det politiske miljø, herunder aktuelle politiske diskurser, muligheder og trusler.

På baggrund af analysen bestemmer vi den strategiske retning, som er en mindre tekst, der angiver, hvordan interessevaretagelsen grundlæggende skal gribes an, herunder hvordan issuet skal frames, og hvilke arenaer, der skal benyttes i den konkrete interessevaretagelse.

Sidste fase af strategien er udarbejdelse af en række handlingsplaner indenfor de indflydelsesarenaer, som angivet i strategiens retning. Handlingsplanerne angiver således, hvordan strategien omsættes til virkelighed. De første to arenaer omfatter en dialog med embedsmænd og med politikere. Disse to arenaer er normalt præget af, at offentligheden ikke er involveret i dialogen. Det omvendte er tilfældet i de sidste to arenaer, der omfatter medier og mobilisering. Disse arenaer er offentligt tilgængelige og vil ofte omfatte digitale løsninger.

Dokumenter til interessevaretagelseI
Decisions har vi specialiseret os i at udarbejde det grundlag, som kommunikation og interessevaretagelse baseres på. Det drejer sig blandt andet om de dokumenter, som man typisk anvender til interessevaretagelse. Her skal man som minimum bruge et positionspapir, der på 1-2 sider sætter scenen og beskriver budskabet samt de argumenter, der er for og imod. Positionspapiret er til at give det hurtige overblik.

Har man behov for at folde sig sag mere ud, kan et policy paper være at foretrække. Her bruger man typisk 4-8 sider på at gå mere i dybden med argumenterne. Og endelig er der den helt grundige tilgang i form af en hvidbog, som særligt er nødvendigt, hvis der mangler indsigter i den pågældende dagsorden. Her har typisk en mere undersøgende tilgang til emnet, som beskrives gennem en række kapitler afsluttende med forslag til, hvordan man politisk kan løse problemerne.

I Decisions har vi en betydelig erfaring med at udarbejde alle tre former for dokumenter. Særligt hvidbøger er en særlig spidskompetence.

Kvantitative og kvalitative analyser

Analyser kan både bruges direkte som et element i strategiarbejdet, men ofte bruges analyserne også til at skabe indhold til kommunikation og interessevaretagelse. I Decisions har vi omfattende erfaring med forskellige former for analyser.

Den kvantitative undersøgelse kan både være den mindre spørgeskemaundersøgelse eller det kan være en omfattende meningsmåling i flere lande. Vi har erfaring med begge dele, og ikke mindst med formidling af resultaterne.


Vi har også en omfattende erfaring med at bruge kvalitative analyser, og især kvalitative interviews, i arbejdet med interessevaretagelse. De kvalitative interviews kan indgå som et delelement i en større rapport, eller de kan være omdrejningspunktet, som det eksempelvis er tilfældes med stakeholderanalyser.